yogas 2

Como Avaliar a Força dos yogasGohanta Yoga—-Raja yoga Banghas—-Khalwata yoga—–Nishturabasthi yogas—-Rajabhrashta Yoga—-Matibhramana yogas—-AndhaYogas—-Vamsacheda , Angaheena, Pisacha Grastha yogas —-Bharyasahavyabhichara yoga—– Yuddha Praveena yoga——-Yuddha poorvadridhachitta yoga—–Sapthasankhya yoga-—-Parakama Yoga——Satkhathadisravana yogaUttama Griha yoga——-Vichita Saudha Prakara Yoga—–Ayatna Griha yoga—-yudhatpaschaddrudha yoga–Vichitra Saudha Prakara Yoga—-Bandhu Pujya Yogas—–Grihanasa Yogas——Matrunasa yoga…….Matrugami Yoga-—-Kapata yoga——Niehkapata Yoga—–Matrusatruwa yoga——Matru sneha Yoga—–Bandhubhsthyaktha yoga——-Anapathya yoga——Sarpasapa yoga—–Vahana Yoga——Pitrusapa Sutakshaya yoga—–Matrudeerghayur yoga—-Bandhubhisthyakatha yoga—–Bhratrusapa Sutakshaya yoga—–Pretasapa yoga—-Bahuputra yoga—-Matrusapa Sutakshaya yoga—-Dattaputra yoga—–Buddhimaturya Yoga—-Kalanidersat Putra yoga—-Kalanidersat Putranasa yoga—-Suputa YogaEkaputra yoga—-Aputra Yoga—-Theevrabuddhi Yoga—–Thrikalagnana yoga-Buddhi Jada Yoga—-Putra Sukha Yoga—-Jara Yoga—–Bahu Stree yoga—-Satkalatra Yoga-Dhatrutwa yoga—-Bhagya Yoga—-Bhaga Chumbana Yoga—–Jananatpurvam Pitru Marana yogaApakeerti yoga—-Raja yogas 1—–Raja yogas 2—-Raja yogas 3—- Raja yoga 4—-Raja Yogas 5—–Raja Yogas 6—-Galakarna Yoga—-Sisnavyadhi yoga—–Kalatrashandha yoga—-Vrana Yoga—–Kshayaroga yoga—–Bandhana yoga—- Karascheda yoga—-Durmarana yoga—-Sanghataka Marana Yogas—-Peenasaroga yoga—–Pittaroga, Vikalangapatni, Putrakalatraheena yogas